fbpx

УМЕНИЯ   ЗА  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И   КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ   В ОБ У Ч Е Н И Е Т О   ПО АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК

Exchange of Good PracticesЯНУАРИ 2021ВРЕМЕТРАЕНЕ12/2020 – 02/2022PROJECT NUMBERПРОЕКТЪТ2020-1-LV01-KA204-077544

Целта  на  проекта  е  да  покрепи  обмен  на добри   практики   и   да   разработи   Bootcamp програма  за  ученици,  в  коятоте  ще  могат  даучат  предприемачество  и  умения  за  критичномислене  заедно  с  изучаването  на  английскиезик.Изучаването   на   предприемачески   умения   иумения  за  критично  мислене  едопълнителенстимул  при  посещаване  на  курс  по  английскиезик.

Разширеният речник и разширяване науменията   за   предприемачество   и   критичномислене  подобряват  конкуретноспособносттана обучаващите се.

Като  част  от  този  проект  ще  бъдат  проведенипет  транснационални  срещи  (TPM),  които  щевключват  2-3  участника  от  всяка  организация,едно  обучение  на  учители  със  същия  бройучастници,  както  и  една  учебна  мобилност  и Bootcamp за ученици с около 15-20 участникаТранснационалните срещи са ключови инструменти  за  координация  и  управление  напроекти.  Мобилностите  играят  основна  роляза пости.По    отношение    на    дългосрочните    ползи,надяваме   се,   че   този   проект   ще   докаженеобходимостта от разработване напрограми,   основани   на   умения,   заедно   собучението   по   езици   в   образованието   завъзрастни. Проектът    цели    да    преодставивъзможност за разработване на по-нататъшнипроекти,  даващи  по-големи  възможности  наобучаващите възрастни да предоставяткурсове с одобрени образователни програми.

Още по темата

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.