+359 889 266 293

+359 889 266 293

Академия „Моята кариера“ 

Академия „Моята кариера“ 

Целта на този проект е да се повишат професионалните и социалните умения на учениците от крайните квартали на София в риск от отпадане, като се осигури професионално ориентиране, преподаване на умения за заетост, като писане на автобиография и мотивационно писмо, кандидатстване за работа, поведение при интервю, определяне на цели и постигане на целите (включително планиране, управление на времето и ефективно обучение). Проведохме 5-седмичен курс, базиран на нашата доказана методика, която само частни училища и бизнес организации могат да си позволят. Използвахме методи като неформално образование и учене чрез практика, работа по реални проекти и трансформационно обучение. Измерихме резултатите, като проследихме колко млади хора са намерили работа след курса или са започнали своето образование, доказвайки успех 7 от 10 с много предизвикателна целева група.

Резултатите от нашите проучвания са ясни – има значителна младежка безработица в България. Бизнесът се оплаква от липсата на кадри, а безработните млади хора – от липсата на възможности. В същото време в училище никой не говори за кариера, за намиране на работа, кандидатстване за работа и т.н.


22% от младите хора на възраст между 15 и 24 години не учат, не работят и не се обучават (т.нар. група NEETs) при средно 13% за ЕС (данни на УНИЦЕФ).

Освен сегашното състояние на пазара на труда, сред най-сериозните пречки пред започването на работа за NEETs е липсата на квалификация, свързана с качеството на образованието. ЕС определя планирането на кариерата и определя цели като "ключови компетентности в областта на гражданството" и "грамотност". Няма съмнение, че младите хора в България са неграмотни, що се отнася до тяхното включване в пазара на труда. Това води до социално изключване и престъпност.

"Елитните" училища решават този проблем, като канят своите бивши възпитаници да говорят за своята работа и кариера, организират обучения, срещи с представители на университети и т.н. Нищо от горепосоченото не се случва в така наречените "квартални училища". Техните директори са посрещнати с предизвикателства, като отсъствия, нисък успех и мотивация, отпадане от образователния процес, антисоциално поведение, а самите ученици се нуждаят от възможности за развитие и специфични знания за това как да ги достигнат.

С нашата академия ние се стремим да решим всички тези проблеми за 40 млади хора. Ние им осигуряваме равен старт с техните връстници от "елитни училища". Тяхното развитие ще помогне на семействата им, на местната общност и ще служи като пример на съучениците им. Това ще служи като доказателство за необходимостта от такива курсове, и като основа за организиране на такива академии и в малки градове в България със сходни проблеми и нужди.

Директната целева група на проекта бяха 40 ученици от 11 и 12 клас (с акцент върху завършилите), в две училища в София, квартал „Красна поляна”. Районът и училищата в него са избрани, защото имат репутацията на училища от „лош квартал“ в отдалечен район, където учениците се възприемат като нямащи амбиции или бъдещи планове. Искахме да променим това възприятие, тъй като то възпрепятства развитието на учениците. Втората причина да изберем тези училища е, че те са смесени – ние обучаваме млади хора от български и ромски произход заедно.

Уменията, които преподаваме на младите хора, са също толкова важни, колкото и способността за четене, така че те попадат в клас на грамотност.

Нашата цел беше 50% от завършилите курса да кандидатстват за работа или университет в рамките на 5 месеца след края на курса, а останалите да постигнат същото за 15 месеца.


Виж повече
Изчерпан